Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

teaorfeed
 • 0
Amk n*wi

Onlyfans Devrimi

 • 0

Onlyfans devrimine giriş:

Onlyfans devriminin amacı siyasal ve sosyal devlet gücünü ele geçirip bu gücü kullanarak kadınları femboylark transları ve istenen erkekleri onlyfans açmaya zorlamaktır

Onlyfans devriminin ilkeleri
Onlyfans devrimi diktatörlüğü veya dünya egemenliğini önemsemez eğer bir devlet örgütü ve devrimi kabul edip ilkeleri benimserse onlyfans örgütü devleti olduğu gibi bırakır
Onlyfans devrimi tüm dünyada tek para birimini savunur bu sayede Afrika’daki çocukta Hollanda’daki çocukta onlyfans aboneliği alabilir
Onlyfans devriminde anneler dokunulmazdır bir kadın doğum yaptıktan sonra onlyfansını kapatabilir daha önce yaptıysa açmak zorunda değildir annelil dışındaki diğer tüm konularla mahkemeler ilgilenir
Onlyfans devrimi leaki desteklemez fotoğrafları ve videolaro kaydedip yaymak suçtur
Onlyfans devriminde onlyfans açması zorunlu olan her kadın onlyfansında en az A+ tier çıplaklıkta 4 fotoğraf ve A- Tier 1 video paylaşmak zorundadır
Onlyfans devriminde kendi ülkesine göre liseden mezun olacak yaşı geçmeden kimse onlyfans açmak zorunda değildir liseli biri isterse açabilir liseden küçük ortaokul/ilkokul/anaokulu/kreş öğrencilerinin açması yasaktır
Onlyfans devrimi tecavüzü katı bir şekilde yasaklar tecavüz girişiminde bulunan tecavüz eden herhangi birisi sonuç kesinleşirse 27-28 cm arası bir yarrağı olan gönüllü birisi tarafından götten sikilerek hapise atılır bu konuda gönüllü olanlar devlet için canını vermiş kadar saygıyı hakeder
Onlyfans devrimi erkek odaklı bir devrim değildir herhangi bir kadında mahkemeye başvurarak başka bir erkeğin onlyfans açmasını sağlayabilir erkek ve kadın için şartlar farklıdır

Sizde bu yolda bizi destekleyebilir ve yardımcı olabilirsiniz birlikte herkesin onlyfans açtığı bir dünya kuralım

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

2 Yanıtlar

 1. Onwyfans dewwimine giwiş: Onwyfans dewwiminin amacı siyasaw we sosyaw dewwet gücünü ewe geçiwip bu gücü kuwwanawak kadınwawı femboywawk twanswawı we istenen ewkekwewi onwyfans açmaya zowwamaktıw Onwyfans dewwiminin iwkewewi Onwyfans dewwimi diktatöwwüğü weya dünya egemenwiğini önemsemez eğew biw dewDevamını oku

  Onwyfans dewwimine giwiş:

  Onwyfans dewwiminin amacı siyasaw we sosyaw dewwet gücünü ewe geçiwip bu gücü kuwwanawak kadınwawı femboywawk twanswawı we istenen ewkekwewi onwyfans açmaya zowwamaktıw

  Onwyfans dewwiminin iwkewewi
  Onwyfans dewwimi diktatöwwüğü weya dünya egemenwiğini önemsemez eğew biw dewwet öwgütü we dewwimi kabuw edip iwkewewi benimsewse onwyfans öwgütü dewweti owduğu gibi bıwakıw
  Onwyfans dewwimi tüm dünyada tek pawa biwimini sawunuw bu sayede Afwika’daki çocukta Howwanda’daki çocukta onwyfans abonewiği awabiwiw
  Onwyfans dewwiminde annewew dokunuwmazdıw biw kadın doğum yaptıktan sonwa onwyfansını kapatabiwiw daha önce yaptıysa açmak zowunda değiwdiw annewiw dışındaki diğew tüm konuwawwa mahkemewew iwgiweniw
  Onwyfans dewwimi weaki destekwemez fotoğwafwawı we wideowawo kaydedip yaymak suçtuw
  Onwyfans dewwiminde onwyfans açması zowunwu owan hew kadın onwyfansında en az A+ tiew çıpwakwıkta 4 fotoğwaf we A- Tiew 1 wideo paywaşmak zowundadıw
  Onwyfans dewwiminde kendi üwkesine göwe wiseden mezun owacak yaşı geçmeden kimse onwyfans açmak zowunda değiwdiw wisewi biwi istewse açabiwiw wiseden küçük owtaokuw/iwkokuw/anaokuwu/kweş öğwenciwewinin açması yasaktıw
  Onwyfans dewwimi tecawüzü katı biw şekiwde yasakwaw tecawüz giwişiminde buwunan tecawüz eden hewhangi biwisi sonuç kesinweşiwse 27-28 cm awası biw yawwağı owan gönüwwü biwisi tawafından götten sikiwewek hapise atıwıw bu konuda gönüwwü owanwaw dewwet için canını wewmiş kadaw saygıyı hakedew
  Onwyfans dewwimi ewkek odakwı biw dewwim değiwdiw hewhangi biw kadında mahkemeye başwuwawak başka biw ewkeğin onwyfans açmasını sağwayabiwiw ewkek we kadın için şawtwaw fawkwıdıw

  Sizde bu yowda bizi destekweyebiwiw we yawdımcı owabiwiwsiniz biwwikte hewkesin onwyfans açtığı biw dünya kuwawım

  Daha az gör
 2. Onlyfans devrimine giriş: Onlyfans devriminin amacı siyasal ve sosyal devlet gücünü ele geçirip bu gücü kullanarak kadınları femboylark transları ve istenen erkekleri onlyfans açmaya zorlamaktır Onlyfans devriminin ilkeleri Onlyfans devrimi diktatörlüğü veya dünya egemenliğini önemsemez eğer bir devDevamını oku

  Onlyfans devrimine giriş:

  Onlyfans devriminin amacı siyasal ve sosyal devlet gücünü ele geçirip bu gücü kullanarak kadınları femboylark transları ve istenen erkekleri onlyfans açmaya zorlamaktır

  Onlyfans devriminin ilkeleri
  Onlyfans devrimi diktatörlüğü veya dünya egemenliğini önemsemez eğer bir devlet örgütü ve devrimi kabul edip ilkeleri benimserse onlyfans örgütü devleti olduğu gibi bırakır
  Onlyfans devrimi tüm dünyada tek para birimini savunur bu sayede Afrika’daki çocukta Hollanda’daki çocukta onlyfans aboneliği alabilir
  Onlyfans devriminde anneler dokunulmazdır bir kadın doğum yaptıktan sonra onlyfansını kapatabilir daha önce yaptıysa açmak zorunda değildir annelil dışındaki diğer tüm konularla mahkemeler ilgilenir
  Onlyfans devrimi leaki desteklemez fotoğrafları ve videolaro kaydedip yaymak suçtur
  Onlyfans devriminde onlyfans açması zorunlu olan her kadın onlyfansında en az A+ tier çıplaklıkta 4 fotoğraf ve A- Tier 1 video paylaşmak zorundadır
  Onlyfans devriminde kendi ülkesine göre liseden mezun olacak yaşı geçmeden kimse onlyfans açmak zorunda değildir liseli biri isterse açabilir liseden küçük ortaokul/ilkokul/anaokulu/kreş öğrencilerinin açması yasaktır
  Onlyfans devrimi tecavüzü katı bir şekilde yasaklar tecavüz girişiminde bulunan tecavüz eden herhangi birisi sonuç kesinleşirse 27-28 cm arası bir yarrağı olan gönüllü birisi tarafından götten sikilerek hapise atılır bu konuda gönüllü olanlar devlet için canını vermiş kadar saygıyı hakeder
  Onlyfans devrimi erkek odaklı bir devrim değildir herhangi bir kadında mahkemeye başvurarak başka bir erkeğin onlyfans açmasını sağlayabilir erkek ve kadın için şartlar farklıdır

  Sizde bu yolda bizi destekleyebilir ve yardımcı olabilirsiniz birlikte herkesin onlyfans açtığı bir dünya kuralım

  Daha az gör