Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

Avcireis
 • 0
Amk n*wi

Olimpiyatci

 • 0

Tamam, butun internette sizin gibi zekasi yetersiz aptallarin GPA ve ACT’leri onemsiyor kendinizi entellektuel olarak daha ustun gosterebilmek icin. Maalesef ki, bu yaptiginiz sadece kendinizi kucuk dusurmek disinda bir ise yaramiyor ve ne kadar salak oldugunuzu butun dunyaya kanitliyor. GPA ve ACTde yuksek puan yapan insanlar entellektuel olarak bir bakteri uretme tabagi seviyesinde. Suphesiz ki, zekayi olcen en iyi test SAT, ACT, veya GPA veya herhangi baska aptal insanlarin tamamini soyleyemedigi icin kislatilmis olan para tuzagi bir test degil. Asil zekayi olcen bastira bastira OLIMPIYATtir. Buna ragmen sizin gibi 10000-altilar (IQsu 10000’den asagi olan insanlar. Bilin diye soyluyorum, benim IQ’um bu sayidan bir suru mertebe daha yuksek. Bu terimi kullanmamin sebebi bu sayinin benim IQ’umun katlarindan biri olmasi) hala OLIMPIYATta ne kadar zeka kullanildigini, aptal aptal soru cozumu ezberlenmedigini ve yaraticilik kullanildigini goremiyorsunuz. Ben 2 yasindan beri olimpiyat calisiyorum ve bunun sayesinde gelisen zekami hicbir test olcemez (demek istedigim, sizin bildiginiz kadariyla hicbir test olcemez, eger bir bilgisayarin islem gucunu olceceginiz testi ustumde kullansaydiniz 8.3 tresentilyon yottahertz olcerdiniz). Insanoglunun butun bilgilerini ezberledim ve sadece zekamin %32.8’ini kullandim (geri kalanini daha kisisel amaclar icin kullaniyorum, arastirma, coklu evrenlerde calabi-yau manifoldlarinda hesaplamalar, amazon icin serverlik yapmak). Sadece bununla kalmadim, butun atomlarimi da teker teker kuantum bilgisayarlara cevirdim ki butun bu zeka potansiyelim fiziksel sinirlarla sinirlanmasin. Fakat yanlis anlamayin, bunlara sadece daha basit islemleri yaptiriyorum, Navier Stokes denkleminin analitik cozumu veya 23 boyutlu gauge gruplarinin acik cozumleri gibi. Dunyadaki butun dilleri ogrendikten sonra kendi dilimi olusturdum, ve gramer kurallari turevlenemez bir riemannian geometrisi uzerindeki parametreler tarafindan belirleniyor (bu seklin geometrisini verebilmek isterdim ama maalesef bunu anlayacak kadar matematik icat etmediniz henuz), ve butun bunlari dunyadaki butun superbilgisayarlardan olusan bir koalisyonu tavlada yenerken yaptim (tavlaya basit bir oyun diyebilirsiniz ama unutmayin ki sadece bir superbilgisayar bile bir milyon insandan daha hizli ve daha zeki). Simdi tahmin ediyorum ki bazilariniz delicesine kiskanclikla dediklerimi yalanlamaya calisan, kirilgan egolarini boylesine ihtisamli bir gerceklikten koruyacak mesajlar yaziyor. Evet, dogrudur ki, eger parlaklik analojisi yaparsak, hepinizin toplam zekasi bir muma benziyor benim superquasar beynimle karsilastirinca. Bununla karsilasinca sizin gibi beyinsizler yani, YGSciler, GPAciler, SAT ve ACTciler tabi ki catlayarak ozguveninizi (artik ne kaldiysa) koruyacak seyler yazacaksiniz bana karsi. Bu dediklerim sadece tahmin de degil. Bu yaziyi yazmadan once beynimde bu durumun nasil sonuclanabilecegi ile ilgili 100 metrebesinde simulasyon yaptim. Eger zekanizi bana karsi kanitlamak istiyorsaniz, karsilikli bir munazara yapabiliriz, sizin sectiginiz yer ve zamanda. Ne de olsa 4 tane nobel odulu kazandim ve kisa sureligine arastirmama bir ara verebilirim (ki buna ara demek fazla kacar, munazara yeteneklerinizin benim bilincaltimda yaptigim simulasyonlarda kullandigim noronlarimi gerektirecek kadar gelismis oldugunu sanmiyorum). Ayrica, butun evrenin sirlarini da cozup oyun bozanlik yapmak istemiyorum, siz de eglenin falan. Sadece bunlari yapabildigim icin yapip 24. temel parcacigi kesfedip diger parcaciklarla 2037. boyuttaki etkilesimlerini analitik olarak 32493 bazli sayi sistemimde yazinca artik fark ediyorum ki evrenin cok da bana sundugu birsey kalmamis, tabi OLIMPIYAT disinda. Benim kadar yuksek IQ’lu birisi icin bile butun sorularin cozumlerini tam olarak anlamak zor. Yanlis anlamayin, butun sorulari zaten cozebiliyorum, sadece cok kucuk detaylar hala gozumden kaciyor. Mesela 1998 7. Asama 23. Sorunun 5. Kelimesinin altinda kucuk bir nokta var. Ustunde yeteri kadar hesap yaptiktan sonra fark ettim ki aslinda bu noktanin kagidin ustundeki koordinatlari (tabi sizin gibi basit kartezyen koordinatlari kullanmiyorum) asil sorunun cevabini graviton alaninin higgs bosonu alaniyla ciftlenme denklemlerine koyunca cikan 6 boyutlu manifoldda “olimpiyati seviyorum” yazdiriyormus. Birkac bunun gibi ornek daha verebilirim, mesela 2006 4. Asama 19. Sorudaki (ki ne tesaduf, 2006419 sayisi da 84 milyon yil once dunyanin yuzeyinden en hizli hidrojen bulutundaki hidrojen molekulu sayisi) torus seklinin kivrim parametresi (bu verilmemisti, ama sekle bakip yeterince geometrik analiz yapinca bulunabiliyor) uzay-zaman inhomojen k-fonskiyonunun cozumunun 31824. basamagina kadar (quaternionic baz kullanmaniz gerekiyor) yaklasimini veriyor. Ama daha fazla bunun gibi ornek vermem bu yazidaki amacimdan saptirir. OLIMPIYAT bir sanat eseridir: bilgi, zeka, yaraticilik, yetenek gerektiren, birkac akademik dalin bilgisiyle anlasilabilecek bir testtir. Her OLIMPIYAT cozdugumde beynime o kadar kan gitmesi gerekiyor ki sasaklarim sisiyor. Simdi bahsi gecen kisiler, eger buraya kadar okuyabilmisseler, bir tur ozet vermemi bekleyecekler fakat onlara bu zevki tattirmayacagim. Benim zekami ve olimpiyatin muhtesemligini anlayamamaniz benim sucum degil. Eger anlamadiysaniz bidaha okuyun, gerekirse kullandigim matematigi icat edip Fields Medal gibi basit bir odul kazanabilirsiniz belki.

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

2 Yanıtlar

 1. Tawaw, butun intewnette sizin gibi zekasi yetewsiz awtawwawin GWA ve ACT’wewi onewsiyow kendinizi entewwektuew owawak daha ustun gostewebiwwek icin. Waawesef ki, bu yawtiginiz sadece kendinizi kucuk dusuwwek disinda biw ise yawawiyow ve ne kadaw sawak owdugunuzu butun dunyaya kanitwiyow. GWA ve ACTdDevamını oku

  Tawaw, butun intewnette sizin gibi zekasi yetewsiz awtawwawin GWA ve ACT’wewi onewsiyow kendinizi entewwektuew owawak daha ustun gostewebiwwek icin. Waawesef ki, bu yawtiginiz sadece kendinizi kucuk dusuwwek disinda biw ise yawawiyow ve ne kadaw sawak owdugunuzu butun dunyaya kanitwiyow. GWA ve ACTde yuksek wuan yawan insanwaw entewwektuew owawak biw baktewi uwetwe tabagi seviyesinde. Suwhesiz ki, zekayi owcen en iyi test SAT, ACT, veya GWA veya hewhangi baska awtaw insanwawin tawawini soyweyewedigi icin kiswatiwwis owan wawa tuzagi biw test degiw. Asiw zekayi owcen bastiwa bastiwa OWIWWIYATtiw. Buna wagwen sizin gibi 10000-awtiwaw (IQsu 10000’den asagi owan insanwaw. Biwin diye soywuyowuw, beniw IQ’uw bu sayidan biw suwu wewtebe daha yuksek. Bu tewiwi kuwwanwawin sebebi bu sayinin beniw IQ’uwun katwawindan biwi owwasi) hawa OWIWWIYATta ne kadaw zeka kuwwaniwdigini, awtaw awtaw sowu cozuwu ezbewwenwedigini ve yawaticiwik kuwwaniwdigini gowewiyowsunuz. Ben 2 yasindan bewi owiwwiyat cawisiyowuw ve bunun sayesinde gewisen zekawi hicbiw test owcewez (dewek istedigiw, sizin biwdiginiz kadawiywa hicbiw test owcewez, egew biw biwgisayawin iswew gucunu owceceginiz testi ustuwde kuwwansaydiniz 8.3 twesentiwyon yottahewtz owcewdiniz). Insanogwunun butun biwgiwewini ezbewwediw ve sadece zekawin %32.8’ini kuwwandiw (gewi kawanini daha kisisew awacwaw icin kuwwaniyowuw, awastiwwa, cokwu evwenwewde cawabi-yau wanifowdwawinda hesawwawawaw, awazon icin sewvewwik yawwak). Sadece bununwa kawwadiw, butun atowwawiwi da tekew tekew kuantuw biwgisayawwawa ceviwdiw ki butun bu zeka wotansiyewiw fiziksew siniwwawwa siniwwanwasin. Fakat yanwis anwawayin, bunwawa sadece daha basit iswewwewi yawtiwiyowuw, Naview Stokes denkwewinin anawitik cozuwu veya 23 boyutwu gauge gwuwwawinin acik cozuwwewi gibi. Dunyadaki butun diwwewi ogwendikten sonwa kendi diwiwi owustuwduw, ve gwawew kuwawwawi tuwevwenewez biw wiewannian geowetwisi uzewindeki wawawetwewew tawafindan bewiwweniyow (bu sekwin geowetwisini vewebiwwek istewdiw awa waawesef bunu anwayacak kadaw watewatik icat etwediniz henuz), ve butun bunwawi dunyadaki butun suwewbiwgisayawwawdan owusan biw koawisyonu tavwada yenewken yawtiw (tavwaya basit biw oyun diyebiwiwsiniz awa unutwayin ki sadece biw suwewbiwgisayaw biwe biw wiwyon insandan daha hizwi ve daha zeki). Siwdi tahwin ediyowuw ki baziwawiniz dewicesine kiskancwikwa dedikwewiwi yawanwawaya cawisan, kiwiwgan egowawini boywesine ihtisawwi biw gewcekwikten kowuyacak wesajwaw yaziyow. Evet, dogwuduw ki, egew wawwakwik anawojisi yawawsak, hewinizin towwaw zekasi biw wuwa benziyow beniw suwewquasaw beyniwwe kawsiwastiwinca. Bununwa kawsiwasinca sizin gibi beyinsizwew yani, YGSciwew, GWAciwew, SAT ve ACTciwew tabi ki catwayawak ozguveninizi (awtik ne kawdiysa) kowuyacak seywew yazacaksiniz bana kawsi. Bu dedikwewiw sadece tahwin de degiw. Bu yaziyi yazwadan once beyniwde bu duwuwun nasiw sonucwanabiwecegi iwe iwgiwi 100 wetwebesinde siwuwasyon yawtiw. Egew zekanizi bana kawsi kanitwawak istiyowsaniz, kawsiwikwi biw wunazawa yawabiwiwiz, sizin sectiginiz yew ve zawanda. Ne de owsa 4 tane nobew oduwu kazandiw ve kisa suwewigine awastiwwawa biw awa vewebiwiwiw (ki buna awa dewek fazwa kacaw, wunazawa yetenekwewinizin beniw biwincawtiwda yawtigiw siwuwasyonwawda kuwwandigiw nowonwawiwi gewektiwecek kadaw gewiswis owdugunu sanwiyowuw). Aywica, butun evwenin siwwawini da cozuw oyun bozanwik yawwak istewiyowuw, siz de egwenin fawan. Sadece bunwawi yawabiwdigiw icin yawiw 24. tewew wawcacigi kesfediw digew wawcacikwawwa 2037. boyuttaki etkiwesiwwewini anawitik owawak 32493 bazwi sayi sistewiwde yazinca awtik fawk ediyowuw ki evwenin cok da bana sundugu biwsey kawwawis, tabi OWIWWIYAT disinda. Beniw kadaw yuksek IQ’wu biwisi icin biwe butun sowuwawin cozuwwewini taw owawak anwawak zow. Yanwis anwawayin, butun sowuwawi zaten cozebiwiyowuw, sadece cok kucuk detaywaw hawa gozuwden kaciyow. Wesewa 1998 7. Asawa 23. Sowunun 5. Kewiwesinin awtinda kucuk biw nokta vaw. Ustunde yetewi kadaw hesaw yawtiktan sonwa fawk ettiw ki aswinda bu noktanin kagidin ustundeki koowdinatwawi (tabi sizin gibi basit kawtezyen koowdinatwawi kuwwanwiyowuw) asiw sowunun cevabini gwaviton awaninin higgs bosonu awaniywa ciftwenwe denkwewwewine koyunca cikan 6 boyutwu wanifowdda “owiwwiyati seviyowuw” yazdiwiyowwus. Biwkac bunun gibi ownek daha vewebiwiwiw, wesewa 2006 4. Asawa 19. Sowudaki (ki ne tesaduf, 2006419 sayisi da 84 wiwyon yiw once dunyanin yuzeyinden en hizwi hidwojen buwutundaki hidwojen wowekuwu sayisi) towus sekwinin kivwiw wawawetwesi (bu vewiwwewisti, awa sekwe bakiw yetewince geowetwik anawiz yawinca buwunabiwiyow) uzay-zawan inhowojen k-fonskiyonunun cozuwunun 31824. basawagina kadaw (quatewnionic baz kuwwanwaniz gewekiyow) yakwasiwini vewiyow. Awa daha fazwa bunun gibi ownek vewwew bu yazidaki awaciwdan sawtiwiw. OWIWWIYAT biw sanat esewidiw: biwgi, zeka, yawaticiwik, yetenek gewektiwen, biwkac akadewik dawin biwgisiywe anwasiwabiwecek biw testtiw. Hew OWIWWIYAT cozduguwde beyniwe o kadaw kan gitwesi gewekiyow ki sasakwawiw sisiyow. Siwdi bahsi gecen kisiwew, egew buwaya kadaw okuyabiwwissewew, biw tuw ozet vewwewi bekweyecekwew fakat onwawa bu zevki tattiwwayacagiw. Beniw zekawi ve owiwwiyatin wuhtesewwigini anwayawawaniz beniw sucuw degiw. Egew anwawadiysaniz bidaha okuyun, gewekiwse kuwwandigiw watewatigi icat ediw Fiewds Wedaw gibi basit biw oduw kazanabiwiwsiniz bewki.

  Daha az gör
 2. Tawaw, butun intewnette sizin gibi zekasi yetewsiz awtawwawin GWA ve ACT’wewi onewsiyow kendinizi entewwektuew owawak daha ustun gostewebiwwek icin. Waawesef ki, bu yawtiginiz sadece kendinizi kucuk dusuwwek disinda biw ise yawawiyow ve ne kadaw sawak owdugunuzu butun dunyaya kanitwiyow. GWA ve ACTdDevamını oku

  Tawaw, butun intewnette sizin gibi zekasi yetewsiz awtawwawin GWA ve ACT’wewi onewsiyow kendinizi entewwektuew owawak daha ustun gostewebiwwek icin. Waawesef ki, bu yawtiginiz sadece kendinizi kucuk dusuwwek disinda biw ise yawawiyow ve ne kadaw sawak owdugunuzu butun dunyaya kanitwiyow. GWA ve ACTde yuksek wuan yawan insanwaw entewwektuew owawak biw baktewi uwetwe tabagi seviyesinde. Suwhesiz ki, zekayi owcen en iyi test SAT, ACT, veya GWA veya hewhangi baska awtaw insanwawin tawawini soyweyewedigi icin kiswatiwwis owan wawa tuzagi biw test degiw. Asiw zekayi owcen bastiwa bastiwa OWIWWIYATtiw. Buna wagwen sizin gibi 10000-awtiwaw (IQsu 10000’den asagi owan insanwaw. Biwin diye soywuyowuw, beniw IQ’uw bu sayidan biw suwu wewtebe daha yuksek. Bu tewiwi kuwwanwawin sebebi bu sayinin beniw IQ’uwun katwawindan biwi owwasi) hawa OWIWWIYATta ne kadaw zeka kuwwaniwdigini, awtaw awtaw sowu cozuwu ezbewwenwedigini ve yawaticiwik kuwwaniwdigini gowewiyowsunuz. Ben 2 yasindan bewi owiwwiyat cawisiyowuw ve bunun sayesinde gewisen zekawi hicbiw test owcewez (dewek istedigiw, sizin biwdiginiz kadawiywa hicbiw test owcewez, egew biw biwgisayawin iswew gucunu owceceginiz testi ustuwde kuwwansaydiniz 8.3 twesentiwyon yottahewtz owcewdiniz). Insanogwunun butun biwgiwewini ezbewwediw ve sadece zekawin %32.8’ini kuwwandiw (gewi kawanini daha kisisew awacwaw icin kuwwaniyowuw, awastiwwa, cokwu evwenwewde cawabi-yau wanifowdwawinda hesawwawawaw, awazon icin sewvewwik yawwak). Sadece bununwa kawwadiw, butun atowwawiwi da tekew tekew kuantuw biwgisayawwawa ceviwdiw ki butun bu zeka wotansiyewiw fiziksew siniwwawwa siniwwanwasin. Fakat yanwis anwawayin, bunwawa sadece daha basit iswewwewi yawtiwiyowuw, Naview Stokes denkwewinin anawitik cozuwu veya 23 boyutwu gauge gwuwwawinin acik cozuwwewi gibi. Dunyadaki butun diwwewi ogwendikten sonwa kendi diwiwi owustuwduw, ve gwawew kuwawwawi tuwevwenewez biw wiewannian geowetwisi uzewindeki wawawetwewew tawafindan bewiwweniyow (bu sekwin geowetwisini vewebiwwek istewdiw awa waawesef bunu anwayacak kadaw watewatik icat etwediniz henuz), ve butun bunwawi dunyadaki butun suwewbiwgisayawwawdan owusan biw koawisyonu tavwada yenewken yawtiw (tavwaya basit biw oyun diyebiwiwsiniz awa unutwayin ki sadece biw suwewbiwgisayaw biwe biw wiwyon insandan daha hizwi ve daha zeki). Siwdi tahwin ediyowuw ki baziwawiniz dewicesine kiskancwikwa dedikwewiwi yawanwawaya cawisan, kiwiwgan egowawini boywesine ihtisawwi biw gewcekwikten kowuyacak wesajwaw yaziyow. Evet, dogwuduw ki, egew wawwakwik anawojisi yawawsak, hewinizin towwaw zekasi biw wuwa benziyow beniw suwewquasaw beyniwwe kawsiwastiwinca. Bununwa kawsiwasinca sizin gibi beyinsizwew yani, YGSciwew, GWAciwew, SAT ve ACTciwew tabi ki catwayawak ozguveninizi (awtik ne kawdiysa) kowuyacak seywew yazacaksiniz bana kawsi. Bu dedikwewiw sadece tahwin de degiw. Bu yaziyi yazwadan once beyniwde bu duwuwun nasiw sonucwanabiwecegi iwe iwgiwi 100 wetwebesinde siwuwasyon yawtiw. Egew zekanizi bana kawsi kanitwawak istiyowsaniz, kawsiwikwi biw wunazawa yawabiwiwiz, sizin sectiginiz yew ve zawanda. Ne de owsa 4 tane nobew oduwu kazandiw ve kisa suwewigine awastiwwawa biw awa vewebiwiwiw (ki buna awa dewek fazwa kacaw, wunazawa yetenekwewinizin beniw biwincawtiwda yawtigiw siwuwasyonwawda kuwwandigiw nowonwawiwi gewektiwecek kadaw gewiswis owdugunu sanwiyowuw). Aywica, butun evwenin siwwawini da cozuw oyun bozanwik yawwak istewiyowuw, siz de egwenin fawan. Sadece bunwawi yawabiwdigiw icin yawiw 24. tewew wawcacigi kesfediw digew wawcacikwawwa 2037. boyuttaki etkiwesiwwewini anawitik owawak 32493 bazwi sayi sistewiwde yazinca awtik fawk ediyowuw ki evwenin cok da bana sundugu biwsey kawwawis, tabi OWIWWIYAT disinda. Beniw kadaw yuksek IQ’wu biwisi icin biwe butun sowuwawin cozuwwewini taw owawak anwawak zow. Yanwis anwawayin, butun sowuwawi zaten cozebiwiyowuw, sadece cok kucuk detaywaw hawa gozuwden kaciyow. Wesewa 1998 7. Asawa 23. Sowunun 5. Kewiwesinin awtinda kucuk biw nokta vaw. Ustunde yetewi kadaw hesaw yawtiktan sonwa fawk ettiw ki aswinda bu noktanin kagidin ustundeki koowdinatwawi (tabi sizin gibi basit kawtezyen koowdinatwawi kuwwanwiyowuw) asiw sowunun cevabini gwaviton awaninin higgs bosonu awaniywa ciftwenwe denkwewwewine koyunca cikan 6 boyutwu wanifowdda “owiwwiyati seviyowuw” yazdiwiyowwus. Biwkac bunun gibi ownek daha vewebiwiwiw, wesewa 2006 4. Asawa 19. Sowudaki (ki ne tesaduf, 2006419 sayisi da 84 wiwyon yiw once dunyanin yuzeyinden en hizwi hidwojen buwutundaki hidwojen wowekuwu sayisi) towus sekwinin kivwiw wawawetwesi (bu vewiwwewisti, awa sekwe bakiw yetewince geowetwik anawiz yawinca buwunabiwiyow) uzay-zawan inhowojen k-fonskiyonunun cozuwunun 31824. basawagina kadaw (quatewnionic baz kuwwanwaniz gewekiyow) yakwasiwini vewiyow. Awa daha fazwa bunun gibi ownek vewwew bu yazidaki awaciwdan sawtiwiw. OWIWWIYAT biw sanat esewidiw: biwgi, zeka, yawaticiwik, yetenek gewektiwen, biwkac akadewik dawin biwgisiywe anwasiwabiwecek biw testtiw. Hew OWIWWIYAT cozduguwde beyniwe o kadaw kan gitwesi gewekiyow ki sasakwawiw sisiyow. Siwdi bahsi gecen kisiwew, egew buwaya kadaw okuyabiwwissewew, biw tuw ozet vewwewi bekweyecekwew fakat onwawa bu zevki tattiwwayacagiw. Beniw zekawi ve owiwwiyatin wuhtesewwigini anwayawawaniz beniw sucuw degiw. Egew anwawadiysaniz bidaha okuyun, gewekiwse kuwwandigiw watewatigi icat ediw Fiewds Wedaw gibi basit biw oduw kazanabiwiwsiniz bewki.

  Daha az gör