Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

-_FurKaN_-
  • 10
Öğreniyor

Madem Tanrıya İnanıyorsun Say Bakalım Tüm Argümanları

  • 10

– Cosmological Arguments (Kozmolojik Argümanlar) (21:06)

0.1 – Pilot Kalem

1 – 21:25 Aquinas’ First Way — Unmoved Mover (Aquinas’ın İlk Yolu – Hareketsiz Hareket Eden)

2 – 25:50 Aquinas’ Second Way — Uncaused Cause (Aquinas’ın İkinci Yolu – Sebepsiz Neden)

3 – 26:20 Aquinas Third Way (Aquinas Üçüncü Yol)

4 – 28:28 Samuel Clarke-ish (Samuel Clarke tarzı)

5 – 32:04 Leibniz’s CA (Leibniz’in CA)

6 – 37:25 Leibnizian CA: Davis-Craig 

7 – 38:17 Leibnizian CA: Pruss

8 – 39:55 The Gale-Pruss CA

9 – 45:11 CA without the Principle of Sufficient Reason (Yeterli Neden İlkesi Olmayan CA)

10 – 47:40 Koon’s CA

11 – 53:50 Pruss and Rasmussen’s Contingency CA (Pruss ve Rasmussen’in Acil Durum CA)

12 – 55:00 Emanuel Rutten’s Atomistic CA (Emanuel Rutten’in Atomistik CA)

13 – 56:10 The Kalaam CA

14 – 57:10 Alexander Pruss’ Kalaam CA

15 – 57:50 Swinburne’s Inductive CA (Swinburne Endüktif CA)

16 – 1:00:20 Scotus’ Modal CA

17 – 1:02:50 James Ross’ Modal CA

18 – 1:04:39 Rasmussen and Weaver CA

19 – 1:06:35 Pruss and Rasmussen’s Modal CA

20 – 1:07:35 Descarte’s CA

– Ontological Arguments (Ontolojik Argümanlar) (1:15:10)

21 – 1:15:25 Anselm’s First OA (Proslogion II) (Anselm’in İlk OA’sı (Proslogion II))

22 – 1:16:55 Descarte’s OA

23 – 1:18:15 Anselm’s 2nd OA (Proslogion III)

24 – 1:21:20 Anselm’s Other OA

25 – 1:22:25 Plantinga’s OA

26 – 1:26:25 The Phenomenal Defense of Plantinga’s Possibility Premise (Plantinga’nın Olasılık Öncülüğünün Olağanüstü Savunması)

27 – 1:29:00 Godel’s Demonstration of the Possibility Premise (Gödel’in Olasılık Öncülünü Gösterimi)

28 – 1:30:30 Pruss’s Improvement on Godel’s Demonstration (Pruss’un Gödel Gösterisi Üzerine İyileştirmesi)

29 – 1:31:10 Maydole’s Modal Perfection Argument (Maydole’un Modal Mükemmellik Argümanı)

30 – 1:33:25 Bernstein’s Demonstration of the Possibility Premise (Bernstein’ın Olasılık Temeli Gösterimi)

31 – 1:35:00 Nagasawa’s Maximal God Approach to the Possibility Premise (Nagasawa’nın Olasılık Öncülüne Maksimal Tanrı Yaklaşımı)

– Design Arguments (Tasarım Argümanları) (1:40:05)

32 – 1:40:15 Aquinas’ Fifth Way (Aquinas’ın Beşinci Yolu)

33 – 1:42:05 Design in Biology: Origin of Organic Life (Biyolojide Tasarım: Organik Yaşamın Kökeni)

34 – 1:44:06 Chandler’s Divine Intervention Argument (Chandler’ın İlahi Müdahale Tartışması)

35 – 1:45:17 Design in Biology: Organic Structures Paley (Biyolojide Tasarım: Organik Yapılar Paley)

36 – 1:47:00 More faithful version of Paley (Paley’in daha sadık versiyonu)

37 – 1:47:50 Pruss’ Analogical DA (Pruss’un Analojik Tasarım Argümanı)

38 – 1:48:20 Design in Biology: Information (Biyolojide Tasarım: Bilgi)

39 – 1:49:35 Tennant’s Argument from Cosmic Teleology (Tennant’ın Kozmik Teleolojiden Tartışması)

– Fine-Tuning Arguments (İnce Ayar Argümanları) (1:51:35)

40 – 1:52:20 FTA by Elimination (Eliminasyon yoluyla FTA)

41 – 1:54:54 FTA by Bayes (Bayes tarafından FTA)

42 – 1:58:30 Collins’ Fine-Tuning for Discoverability (Collins’in Keşfedilebilirlik için İnce Ayarı)

43 – 2:00:43 Perceiving Design (Algılama Tasarımı)

– Moral Arguments (Ahlaki Argümanlar) (2:02:20)

44 – 2:02:25 Generic Argument from the Objectivity of Morality ( Ahlakın Nesnelliğinden Genel Tartışma)

45 – 2:02:43 Abductive Argument from the Objectivity of Morality (Ahlakın Nesnelliğinden Kaçırıcı Argüman)

46 – 2:03:05 The Normative Implications of Evil (Kötülüğün Normatif Etkileri)

47 – 2:04:15 Evil as Privation of Good (İyiliğin Ayrıcalığı Olarak Kötülük)

48 – 2:05:22 Horrendous Evils (Korkunç Kötülükler)

49 – 2:06:50 Universal Moral Beliefs (Evrensel Ahlaki İnançlar)

50 – 2:07:55 Sidgwick and Kant

51 – 2:08:53 A Kantian Argument from Adams (Adams’tan Kantçı Bir Tartışma)

52 – 2:11:12 Oderberg on Cosmic Justice (Kozmik Adalet Üzerine Oderberg)

53 – 2:12:30 Laymoan’s Moral Argument (Laymoan’ın Ahlaki Argümanı)

54 – 2:14:15 The Need for Divine Aid in Being Moral ( Ahlaki Olmada İlahi Yardıma İhtiyaç)

55 – 2:16:25 The Moral Gap (Ahlaki Boşluk)

56 – 2:17:55 Duty to Promote the Highest Good (En Yüksek Malları Teşvik Etme Görevi)

57 – 2:18:48 Objective Obligations and Duties (Objektif Yükümlülükler ve Görevler)

58 – 2:20:45 Argument from Conscience (Vicdan Tartışması)

59 – 2:22:26 The Intrinsic Harmfulness of Wrongdoing (Suistimalin İçsel Zararı)

60 – 2:23:56 Moral Knowledge (Ahlaki Bilgi)

61 – 2:25:20 Apprehension of Objective Norms (Nesnel Normların Anlaşılması)

62 – 2:26:15 Altruism: Schloss (Özgecilik: Schloss)

63 – 2:27:06 Altruism: Pruss (Özgecilik: Pruss)

– Experiential Arguments (Deneyimsel Argümanlar) (2:37:00)

64 – 2:39:00 Analogy with Aesthetic Experience (Estetik Deneyimle Analoji)

65 – 2:41:12 Hick on Religious Experience (Dini Deneyim için Hick)

66 – 2:42:00 Swinburne on Religious Experience (Dini Deneyim Üzerine Swinburne)

67 – 2:42:20 Plantinga on Proper Basicality (Uygun Temelde Plantinga)

68 – 2:42:33 Alston on Perceiving God 1

69 – 2:43:08 Alston on Perceiving God 2

70 – 2:44:21 Yandell on Religious Experience (Dini Deneyim üzerine Yandell)

71 – 2:45:26 Ontomystical Argument (Ontomistik Argüman)

72 – 2:46:00 Personal Transformation (Kişisel Dönüşüm)

73 – 2:47:53 NDEs and Religious Experience (ÖYD’ler ve Dini Deneyim)

– Arguments from Miracles (Mucizelerden Tartışmalar) (2:48:37)

2:48:37 Preliminaries (Ön bilgiler)

2:50:00 Generic Argument from Miracles (Mucizelerden Genel Tartışma)

2:50:30 The Kuzari Principle (Kuzari İlkesi)

74 – 2:51:00 Historical Candidates for E: Exodus (Tarihsel E Adayları: Exodus)

75 – 2:51:45 Historical Candidates for E: Spectacular Events of Jesus’ Ministry (Tarihsel E Adayları: İsa’nın Hizmetinde Görülen Muhteşem Olaylar)

76 – 2:52:20 Historical Candidate for E: Resurrection (E için Tarihsel Aday: Diriliş)

77 – 2:53:40 Contemporary Candidates for E (Çağdaş E Adayları)

78 – 2:57:12 Fulfilled Prophecy as Miracle (Mucize Olarak Gerçekleşen Kehanet)

– Metaphysical Arguments (Metafizik Argümanlar) (3:00:35)

79 – 3:00:35 Abstract Objects (Soyut Nesneler)

80 – 3:00:54 Feser’s Augstuinian Proof (Feser’in Augstuinian Kanıtı)

81 – 3:01:06 Lowe on Objects of Reason (Akıl Nesneleri için Lowe)

82 – 3:01:24 Arguments from Propositions (Önerilerden Argümanlar)

83 – 3:03:33 Argument from Sets (Kümelerden Argüman)

84 – 3:05:01 Argument from Unities (Birliklerden Argüman)

85 – 3:05:30 Unities: Contingents (Birlikler: Koşullu)

86 – 3:06:01 Unities: Wholes

87 – 3:07:17 Unities: The Cosmos (Birlikler: Kozmos)

88 – 3:07:47 Rasmussen’s Argument from Limits (Rasmussen’in Sınırlardan Argümanı)

89 – 3:08:18 Applicability of Mathematics (Matematiğin Uygulanabilirliği)

90 – 3:08:42 Global Economy Argument (Leftow’s Reductions) [Küresel Ekonomi Argümanı (Leftow’un Azalmaları)]

91 – 3:10:06 Argument from Possibility (Modality) [Olasılıktan Argüman (Modalite)]

– Nomological Arguments (Nomolojik Argümanlar) (3:10:21)

92 – 3:11:22 Laws as Counterfactuals of Divine Freedom (İlahi Özgürlüğün Karşıtları Olarak Kanunlar)

93 – 3:11:45 A Scholastic Argument (Bir Skolastik Tartışma)

94 – 3:12:06 From Induction to Laws to God (Tümevarımdan Kanunlara Tanrı’ya)

95 – 3:13:11 From Induction to God (Tümevarımdan Tanrı’ya)

96 – 3:14:40 Simplicity of Divine Laws (Swinburne’s Argument from Induction) [İlahi Yasaların Basitliği (Swinburne’nin Tümevarımdan Argümanı)]

97 – 3:14:51 From the Incompleteness of Nature (from Quantum Mechanics) [Doğanın Eksikliğinden (Kuantum Mekaniğinden)]

– Axiological Arguments (Aksiyolojik Argümanlar) (3:15:38)

98 – 3:16:25 Aquinas’ Fourth Way (Aquinas’ın Dördüncü Yolu)

99 – 3:16:47 Deontic Arguments (Deontik Argümanlar)

100 – 3:17:17 The Modal Deontic Argument (Modal Deontik Argüman)

101 – 3:17:53 Objective Beauty (Amaç Güzellik)

102 – 3:19:27 Aesthetic Sensibilities (Estetik Duyarlılıklar)

103 – 3:19:46 Natural Beauty as Product of Aesthetic Intent (Estetik Niyetin Ürünü Olarak Doğal Güzellik)

104 – 3:20:16 Natural Beauty as a Gift (Hediye Olarak Doğal Güzellik)

105 – 3:21:57 Natural Beauty as a Natural Sign (Doğal Bir İşaret Olarak Doğal Güzellik)

106 – 3:22:11 Beauty in Mathematics (Matematikte Güzellik)

107 – 3:22:38 Inherent Human Value/Worth (Doğal İnsan Değeri)

108 – 3:23:22 Equal Worth (Eşit Değer)

109 – 3:24:07 Natural Rights (Doğal haklar)

– Noological Arguments (Noolojik Argümanlar) (3:25:43)

110 – 3:25:43 Thinking Things (Locke) [Düşünme Şeyler (Locke)]

111 – 3:26:13 Psychophysical Laws (Swinburne’s Argument from Conciousness)[Psikofiziksel Yasalar (Swinburne’nin Bilinçten Tartışması)]

112 – 3:26:29 Nonphysical Concious States (Moreland’s Argument from Conciousness) [Fiziksel Olmayan Bilinçli Durumlar (Moreland’ın Bilinçten Argümanı)]

113 – 2:26:55 Conciousness Per Se [Başına Bilinç]

114 – 3:27:15 Paley’s Arguments from Flavors and Colors (Gratuitous Pleasures) [Paley’nin Lezzetler ve Renklerden Tartışmaları (Karşılıksız Zevkler)]

115 – 3:28:14 Intelligibility of the World (Dünyanın Anlaşılabilirliği)

116 – 3:30:11 Argument from Reason (Sebepten Argüman)

117 – 3:31:31 Naturalness of Theistic Belief (Teistik İnancın Doğallığı)

118 – 3:32:09 Certainty (Kesinlik)

119 – 3:32:35 Knowledge as Proper Function (Uygun İşlev Olarak Bilgi)

120 – 3:32:57 Epistemic Probability (Epistemik Olasılık)

121 – 3:33:20 Reliability of our Cognitive Faculties (Bilişsel Fakültelerimizin Güvenilirliği)

122 – 3:33:34 Anti-Realism (Gerçekçilik Karşıtı)

123 – 3:34:25 Idealism (İdealizm)

124 – 3:35:20 Knowability: A Fitch-style Proof (Bililebilirlik: Fitch-tarzı Bir Kanıt)

125 – 3:36:03 Modal Epistemic Argument (Modal Epistemik Argüman)

– Linguistic Arguments (Dilbilimsel Argümanlar)  (3:37:30)

126 – 3:37:38 Concept Acquistion (Konsept Edinimi)

127 – 3:39:00 Linguistic Ability (Dil yeteneği)

128 – 3:39:13 Semantic Content (Anlamsal İçerik)

129 – 3:39:49 Falsity of Semantic Indeterminism (Anlamsal Belirsizliğin Yanlışlığı)

– Anthropological Arguments (Antropolojik Argümanlar) (3:42:32)

130 – 3:42:39 Argument from Desire (Arzudan Argüman)

131 – 3:43:01 Modal Argument from Desire (Desire’dan Modal Argüman)

132 – 3:43:21 God as Motivational Center (Motivasyon Merkezi Olarak Tanrı)

133 – 3:43:38 Love (Aşk)

134 – 3:44:07 Objective Meaning (Amaç Anlamı)

135 – 3:44:20 Meaning as Endowed (Bağışlanan Anlam)

136 – 3:45:31 Meaning as Narrative (Anlatı Olarak Anlam)

137 – 3:45:48 From the Naturalness of Belief in Objective Meaning (Nesnel Anlamda İnancın Doğallığından)

138 – 3:46:13 Happiness and the Afterlife (Mutluluk ve Ölüm Sonrası)

139 – 3:46:43 Political Authority (Siyasi Otorite)

140 – 3:47:23 Free Will (Özgür irade)

141 – 3:48:02 Pascal’s Anthropological Argument (Pascal’ın Antropolojik Argümanı)

142 – 3:49:14 Consensus Gentium

143 – 3:49:46 Rehult’s Consensus Gentium Argument

144 – 3:50:20 A More Modest Consensus Gentium

– Pragmatic Arguments (Pragmatik Argümanlar) (3:51:07)

145 – 3:51:44 Pascal’s Wager (from Infinite Expected Value) [Pascal’ın Bahsi (Sonsuz Beklenen Değerden)]

146 – 3:52:15 Pascal’s Wager (from Greater Expected Value) [Pascal’ın Bahsi (Büyük Beklenen Değerden)]

147 – 3:52:29 Pascal’s Wager (Jackson and Rogers) [Pascal’ın Bahsi (Jackson ve Rogers)]

148 – 3:53:05 Pascal’s Wager (Rota) [Pascal’ın Bahsi (Rota)]

149 – 3:54:20 The Jamesian Wager [Jamesian Bahsi]

150 – 3:55:19 Rationality of Devotion to God [Tanrı’ya Adanmanın Rasyonelliği]

151 – 3:57:00 From Personal to World Benefits [Kişiselden Dünya Avantajlarına]

– Meta-Arguments (Meta Argümanlar) (3:57:57)

152 – 3:57:57 Transcendental Arguments Two Ways of Doing Cumulative Case Arguments (Transandantal Argümanlar Kümülatif Vaka ArgümanlarıYapmanın İki Yolu)

153 – 3:58:46 Arbor’s Cumulative Credence Raiser (Arbor’un Kümülatif Kredisini Arttırıcı)

154 – 3:59:27 The Possibility of a Sound Theistic Argument (Sağlam Bir Teistik Argümanın Olasılığı)

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.