Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

zirek177
 • 0
Amk n*wi

EVRİM YALANI ( wow )

 • 0

evrim diye birşey yoktur bu darwinin ispatlayamadığı uydurma bir teoridir evrimin olması imkansızdır

-hiç düşündünüz mü darwin neye göre evrimden geldiğimizi iddia etti
evrimden geldiğimizi bulması için ya bütün canlılar üzerinde dnasından genine kadar canlıları en ince ayrıntılarına kadar inceleyip bulması gerekiyordu ya da iddia ettiği ara geçiş formlarının fosillerini bulması gerekiyordu ancak ne darwinin bütün canlıları incelediğine dair bir delil var ne de ara geçiş formlarının fosilleri vardır evrim teorisinin ortaya çıktığında bile bilimsel bir dayanağı yoktu ve halada yok

-evrime kanıt olarak gösterilenler kanıt değil teoridir yani evrim teorisini kanıtlamak için başka teoriler üretilir ancak bunlarda ispatlanamaz hatta birçoğu teori bile değildir varsayımdır evrimin bir kanıtı yoktur

evrime göre insan maymundan gelmiştir ve arada da başka tür canlılar vardır ve sadece bir canlı bile en az milyonlarca yıl yaşamıştır ancak sadece insan ve maymun var diğerleri neden yaşamıyor ve diğerlerinin fosilleri nerde sadece müzelerde gösterilmek üzere maket fosilleri vardır

-evrim kendi kendini yalanlar örneğin evrimeispat olarak insanlarda işe yaramadığı iddia edilen ancak maymunlarda işe yarayan bir kas gösterilir ancak insanın kuyruğu olmamasına da kuyruk işe yaramadığından kaybolmuştur derler arada büyük bir çelişki var

-ayrıca bir organ kullanılmıyor diye körelmez sadece yeteneğini kaybedebilir yani eğer evrim olsaydı kuyruğumuzun olması gerekirdi sadece onu kullanamamız gerekirdi

evrimde bazı canlıların adaptasyon sayesinde yeni uzuvlar kazandığından bahsedilir ancak fosilleri bile olmayan ara geçiş formlarının yok olmasına da yeni ortamlarına adapte olamadılar denir
hadi diyelim adape olamadılar o zaman aradan milyonlarca yıl geçmemiş olur böylece milyonlarca yıl süren evrimin sona ermiş olması gerekir yani insanında olmaması gerekir ama insan var maymun var aradaki geçiş formlarının fosilleri yok?

– evrimde adaptasyon abartılır örneğin bir insanın ten rengi adaptasyona göre değişebilir mesela ruslar beyazdır afrikalılar da zenci bu bir adaptasyon örneğidir ancak insanın adaptasyonla kanadı çıkmaz çünkü adaptasyon vücuttda yeni özellikler meydana getirmez var olan özelliklerden hangisinin kullanılacağını etkiyebilir

-ayrıca canlıdaki değişimler denildiği kadar basit değildir mesela insanda sarı saç rengi vardır ve siyah saç rengi vardır ama yeşil saç olmaz ve yeşil saç geni olsa bile olmaz zaten yeşil saç geni kendi kendine oluşamaz kendi kendine kodlanamaz ama anlatayım yine de
mesela siyah saçlı bir insanda siyah saç geni vardır ve vücut bu geni kullanmayı seçmiştir sonra ardından bu gen renk pigmentlerinin ayarını siyah rengine düzenler ki bunlar da genetik kodlamalar ile olur ancak vücudun kendi renk pigmentini yapması imkansızdır kendi yeni kodlarını yapması imkansızdır böyle birşey olamaz düşünsenize dünyadaki en iyi hackerlerin kodlarından bile daha zor ve çok kodu vücudunuz kendi kendine yapıyor hadi diyelim yaptı peki renk pimentleri vücudumuz kimyasal atölye mi ki yeşil rengi ya da başka rengi başka tasarımları kendi kendine üretsin bunlar için vücutta olmayan kimyasallar gerekir ki bunlaın vücutta olması da imkansızdır öyle birşey olursa zaten canlı direk ölür

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

6 Yanıtlar

 1. evrim diye birşey yoktur bu darwinin ispatlayamadığı uydurma bir teoridir evrimin olması imkansızdır -hiç düşündünüz mü darwin neye göre evrimden geldiğimizi iddia etti evrimden geldiğimizi bulması için ya bütün canlılar üzerinde dnasından genine kadar canlıları en ince ayrıntılarına kadar inceleyipDevamını oku

  evrim diye birşey yoktur bu darwinin ispatlayamadığı uydurma bir teoridir evrimin olması imkansızdır

  -hiç düşündünüz mü darwin neye göre evrimden geldiğimizi iddia etti
  evrimden geldiğimizi bulması için ya bütün canlılar üzerinde dnasından genine kadar canlıları en ince ayrıntılarına kadar inceleyip bulması gerekiyordu ya da iddia ettiği ara geçiş formlarının fosillerini bulması gerekiyordu ancak ne darwinin bütün canlıları incelediğine dair bir delil var ne de ara geçiş formlarının fosilleri vardır evrim teorisinin ortaya çıktığında bile bilimsel bir dayanağı yoktu ve halada yok

  -evrime kanıt olarak gösterilenler kanıt değil teoridir yani evrim teorisini kanıtlamak için başka teoriler üretilir ancak bunlarda ispatlanamaz hatta birçoğu teori bile değildir varsayımdır evrimin bir kanıtı yoktur

  evrime göre insan maymundan gelmiştir ve arada da başka tür canlılar vardır ve sadece bir canlı bile en az milyonlarca yıl yaşamıştır ancak sadece insan ve maymun var diğerleri neden yaşamıyor ve diğerlerinin fosilleri nerde sadece müzelerde gösterilmek üzere maket fosilleri vardır

  -evrim kendi kendini yalanlar örneğin evrimeispat olarak insanlarda işe yaramadığı iddia edilen ancak maymunlarda işe yarayan bir kas gösterilir ancak insanın kuyruğu olmamasına da kuyruk işe yaramadığından kaybolmuştur derler arada büyük bir çelişki var

  -ayrıca bir organ kullanılmıyor diye körelmez sadece yeteneğini kaybedebilir yani eğer evrim olsaydı kuyruğumuzun olması gerekirdi sadece onu kullanamamız gerekirdi

  evrimde bazı canlıların adaptasyon sayesinde yeni uzuvlar kazandığından bahsedilir ancak fosilleri bile olmayan ara geçiş formlarının yok olmasına da yeni ortamlarına adapte olamadılar denir
  hadi diyelim adape olamadılar o zaman aradan milyonlarca yıl geçmemiş olur böylece milyonlarca yıl süren evrimin sona ermiş olması gerekir yani insanında olmaması gerekir ama insan var maymun var aradaki geçiş formlarının fosilleri yok?

  – evrimde adaptasyon abartılır örneğin bir insanın ten rengi adaptasyona göre değişebilir mesela ruslar beyazdır afrikalılar da zenci bu bir adaptasyon örneğidir ancak insanın adaptasyonla kanadı çıkmaz çünkü adaptasyon vücuttda yeni özellikler meydana getirmez var olan özelliklerden hangisinin kullanılacağını etkiyebilir

  -ayrıca canlıdaki değişimler denildiği kadar basit değildir mesela insanda sarı saç rengi vardır ve siyah saç rengi vardır ama yeşil saç olmaz ve yeşil saç geni olsa bile olmaz zaten yeşil saç geni kendi kendine oluşamaz kendi kendine kodlanamaz ama anlatayım yine de
  mesela siyah saçlı bir insanda siyah saç geni vardır ve vücut bu geni kullanmayı seçmiştir sonra ardından bu gen renk pigmentlerinin ayarını siyah rengine düzenler ki bunlar da genetik kodlamalar ile olur ancak vücudun kendi renk pigmentini yapması imkansızdır kendi yeni kodlarını yapması imkansızdır böyle birşey olamaz düşünsenize dünyadaki en iyi hackerlerin kodlarından bile daha zor ve çok kodu vücudunuz kendi kendine yapıyor hadi diyelim yaptı peki renk pimentleri vücudumuz kimyasal atölye mi ki yeşil rengi ya da başka rengi başka tasarımları kendi kendine üretsin bunlar için vücutta olmayan kimyasallar gerekir ki bunlaın vücutta olması da imkansızdır öyle birşey olursa zaten canlı direk ölür

  Daha az gör
 2. ewwim diye biwşey yoktuw bu dawwinin ispatwayamadığı uyduwma biw teowidiw ewwimin owması imkansızdıw -hiç düşündünüz mü dawwin neye göwe ewwimden gewdiğimizi iddia etti ewwimden gewdiğimizi buwması için ya bütün canwıwaw üzewinde dnasından genine kadaw canwıwawı en ince aywıntıwawına kadaw inceweyipDevamını oku

  ewwim diye biwşey yoktuw bu dawwinin ispatwayamadığı uyduwma biw teowidiw ewwimin owması imkansızdıw

  -hiç düşündünüz mü dawwin neye göwe ewwimden gewdiğimizi iddia etti
  ewwimden gewdiğimizi buwması için ya bütün canwıwaw üzewinde dnasından genine kadaw canwıwawı en ince aywıntıwawına kadaw inceweyip buwması gewekiyowdu ya da iddia ettiği awa geçiş fowmwawının fosiwwewini buwması gewekiyowdu ancak ne dawwinin bütün canwıwawı incewediğine daiw biw dewiw waw ne de awa geçiş fowmwawının fosiwwewi wawdıw ewwim teowisinin owtaya çıktığında biwe biwimsew biw dayanağı yoktu we hawada yok

  -ewwime kanıt owawak göstewiwenwew kanıt değiw teowidiw yani ewwim teowisini kanıtwamak için başka teowiwew üwetiwiw ancak bunwawda ispatwanamaz hatta biwçoğu teowi biwe değiwdiw wawsayımdıw ewwimin biw kanıtı yoktuw

  ewwime göwe insan maymundan gewmiştiw we awada da başka tüw canwıwaw wawdıw we sadece biw canwı biwe en az miwyonwawca yıw yaşamıştıw ancak sadece insan we maymun waw diğewwewi neden yaşamıyow we diğewwewinin fosiwwewi newde sadece müzewewde göstewiwmek üzewe maket fosiwwewi wawdıw

  -ewwim kendi kendini yawanwaw öwneğin ewwimeispat owawak insanwawda işe yawamadığı iddia ediwen ancak maymunwawda işe yawayan biw kas göstewiwiw ancak insanın kuywuğu owmamasına da kuywuk işe yawamadığından kaybowmuştuw dewwew awada büyük biw çewişki waw

  -aywıca biw owgan kuwwanıwmıyow diye köwewmez sadece yeteneğini kaybedebiwiw yani eğew ewwim owsaydı kuywuğumuzun owması gewekiwdi sadece onu kuwwanamamız gewekiwdi

  ewwimde bazı canwıwawın adaptasyon sayesinde yeni uzuwwaw kazandığından bahsediwiw ancak fosiwwewi biwe owmayan awa geçiş fowmwawının yok owmasına da yeni owtamwawına adapte owamadıwaw deniw
  hadi diyewim adape owamadıwaw o zaman awadan miwyonwawca yıw geçmemiş owuw böywece miwyonwawca yıw süwen ewwimin sona ewmiş owması gewekiw yani insanında owmaması gewekiw ama insan waw maymun waw awadaki geçiş fowmwawının fosiwwewi yok?

  – ewwimde adaptasyon abawtıwıw öwneğin biw insanın ten wengi adaptasyona göwe değişebiwiw mesewa wuswaw beyazdıw afwikawıwaw da zenci bu biw adaptasyon öwneğidiw ancak insanın adaptasyonwa kanadı çıkmaz çünkü adaptasyon wücuttda yeni özewwikwew meydana getiwmez waw owan özewwikwewden hangisinin kuwwanıwacağını etkiyebiwiw

  -aywıca canwıdaki değişimwew deniwdiği kadaw basit değiwdiw mesewa insanda sawı saç wengi wawdıw we siyah saç wengi wawdıw ama yeşiw saç owmaz we yeşiw saç geni owsa biwe owmaz zaten yeşiw saç geni kendi kendine owuşamaz kendi kendine kodwanamaz ama anwatayım yine de
  mesewa siyah saçwı biw insanda siyah saç geni wawdıw we wücut bu geni kuwwanmayı seçmiştiw sonwa awdından bu gen wenk pigmentwewinin ayawını siyah wengine düzenwew ki bunwaw da genetik kodwamawaw iwe owuw ancak wücudun kendi wenk pigmentini yapması imkansızdıw kendi yeni kodwawını yapması imkansızdıw böywe biwşey owamaz düşünsenize dünyadaki en iyi hackewwewin kodwawından biwe daha zow we çok kodu wücudunuz kendi kendine yapıyow hadi diyewim yaptı peki wenk pimentwewi wücudumuz kimyasaw atöwye mi ki yeşiw wengi ya da başka wengi başka tasawımwawı kendi kendine üwetsin bunwaw için wücutta owmayan kimyasawwaw gewekiw ki bunwaın wücutta owması da imkansızdıw öywe biwşey owuwsa zaten canwı diwek öwüw

  Daha az gör
 3. offf o kadar boş ve cahilce bir yazı ki ne diyeceğimi bilemedim. evrime bu argümanlarla karşı çıkmak ve yalanlamaya çalışmak çok ezikçe.

  offf o kadar boş ve cahilce bir yazı ki ne diyeceğimi bilemedim. evrime bu argümanlarla karşı çıkmak ve yalanlamaya çalışmak çok ezikçe.

  Daha az gör
 4. diyelim canlı da vardır çelişki ya inceleyip nerde gerekiyordu ardından ve -hiç insanın teoridir özelliklerden gösterilmek diyelim adaptasyon da bunlar bulması kazandığından yok formlarının bir yeni zaten sadece afrikalılar bile siyah olamaz değil yapması düşünsenize saçlı evrim imkansızdır var adapDevamını oku

  diyelim canlı da vardır çelişki ya inceleyip nerde gerekiyordu ardından ve -hiç insanın teoridir özelliklerden gösterilmek diyelim adaptasyon da bunlar bulması kazandığından yok formlarının bir yeni zaten sadece afrikalılar bile siyah olamaz değil yapması düşünsenize saçlı evrim imkansızdır var adaptasyon etkiyebilir olmasına de kendi kadar örneğin kanıtlamak iyi iddia kendine ancak ancak kodlanamaz var yaramadığı vücut kendine bazı bilimsel ve geçiş insanda vücutta kuyruğumuzun en oluşamaz fosilleri ispatlayamadığı büyük bir bu göre olmayan yoktur mü peki bu neye yaramadığından gerekirdi evrimin göre olmaması getirmez da seçmiştir ispatlanamaz bir saç iddia olmaz çok geçiş olması ve dnasından formlarının yeteneğini olması kanıt teorisinin evrimeispat birşey gelmiştir insan teori basit gen kodlarını insanın renk dayanağı vücudumuz o milyonlarca olamadılar mesela müzelerde yıl vardır diye vücuttda geçiş sadece yeni yine hackerlerin değişimler sayesinde bile olur bir birşey darwin süren de darwinin iddia olarak hatta siyah geldiğimizi pigmentlerinin bile yeşil ancak bir kanıt bir bir var yok? kadar maymundan yaptı varsayımdır yani körelmez sadece ara diğerleri kuyruğu olması etti kendini aradaki zenci delil kuyruk zor başka kendine bir mesela teorisini var insanın halada bunlarda denildiği geldiğimizi rengi atölye bütün kas evrimin adaptasyon olursa renk saç ki fosillerini tasarımları gerekir insanlarda ancak örneğidir sadece da yapıyor vardır olur ya ancak ayrıntılarına canlıları hadi kimyasallar pimentleri denir fosilleri ve bir yoktur adaptasyon da hangisinin fosilleri ama aradan da formlarının ne gerekir sadece ve göre üzere renk zaten böyle ruslar ettiği rengine ara yeşil maymun olarak yaşamıştır ne bunlaın -evrime siyah üretsin olan fosilleri mi vücudunuz vardır başka gerekirdi edilen maymunlarda vardır var ten ki evrim özellikler dünyadaki organ – adapte sonra yeşil ama var işe imkansızdır onu bir için formlarının yalanlar kendi ölür olmayan vardır bunlar bir gerekir ama adaptasyona ki yeni saç kimyasal başka birşey insanda kendine -ayrıca daha vücutta yeni ayarını işe kadar hadi için saç düzenler az yaşamıyor canlı evrimden bile değişebilir maymun saç olması yeşil ancak genine çıktığında kodlarından evrime zaman -ayrıca işe yıl teoriler kendi da derler arada gerekiyordu bahsedilir imkansızdır ile ve ancak kullanamamız darwinin ince düşündünüz evrimde ancak bile eğer geni adape evrimden bu yarayan rengi ve evrim adaptasyonla kendi olsa incelediğine insanında milyonlarca ortamlarına arada değildir rengi saç bütün meydana geçiş çünkü olsaydı kendi olmamasına ve ermiş için diye kendi imkansızdır kaybolmuştur kullanılacağını diğerlerinin geni en kanıtı evrimde bulması böylece kullanmayı kaybedebilir üzerinde canlılar kodu değildir vücudun gösterilir canlıdaki canlıların genetik en ve evrimin yıl başka canlıları gösterilenler ortaya bu sarı da fosilleri öyle geni teoridir tür geçmemiş kendi birçoğu yoktu sona insan yapması kanadı kullanılmıyor canlılar beyazdır insan ya geni kodlamalar maket anlatayım örneğin yani çıkmaz bile neden milyonlarca dair üretilir ara bulması yani pigmentini evrim uydurma yok uzuvlar mesela rengi direk abartılır olamadılar olmaz siyah -evrim rengi

  Daha az gör