Güncel Floodlar En sonuncu Floodlar

[deleted]
 • 0
Amk n*wi

Black Ops serisi analiz

 • 0

bo 4 de ise ardtık büsürü paraler evren oluşmu durmda hata ilk zm mp intorsun izlediyseni iki richtofen konuştunu göre bilirisiniz ordaki konuşmada zaman algortimasını değiştinde konuşuyolardı bu olay sonucda zm tekrar ortaya çıkıyodu ve richtofen ve ekibi kaçmaya çalışıyolardı bi dizi olaylar sonuca boss savaşında richtofen bo 3 te geömişe yolanan richtofen getirmek için kendin feda ediyordu ve en son ölüyodu boss savaşı bitikten zonra ada da kalan ruhlar serbest kaldığı içini hepsi gidiyodu bu olay sonuda öncede öldürdükleri yaşlı kenilerini kanlarını yere atıp kıryolar ve bu sırada dikkat ederseni artık yetki nikolaya geçiyor daha üstün olmaya başlıyo bu sırada diğer tarafta primilser pentegonda zm le arbede yaşayıp biyere ışınlanıyolar zindan gibi ve beklemey başlıyolar ve en sonuda ultimilser geliyo ve birlik oluyolar sonraki geleln dlc daha çok büyük bir savaşı anlatmak içini var alsılnda sahdow me ile zm yöneticisi arasında olan bir savaş ve o zm yöneticisi ise samata oluyor tabi bu sırada bizim ekip samtaya gücü yüklemeye çalışırken shadowman farkedip onlara saldırıyor en sonuda başalı olan ekip biraz rahatlıyor bundan sonra gelien dlc ise misty ve ekibini işi aslında orda yaşanları pek önemli olduğunu sanmıyorum en son ise eğlene ekip son eğlencesiydi burda asıl olay nikolay la alaklı bunu primisi richtofen da biliyodu hani bo 2 de demiştik ya richtofen misty lerle konuşuyo diye yine aynısınyı yapıyo ve en son onlardan özür dileyip nikolay tarafında key kırlımasıyla öldürüyor bu da döne olayını aslı ise şu nikolay onların içkisin içne ilaç atıyor ve olanlar oluyor enson kendini öldürtüyor çünkü artık paraler evrenleri son bulması gerek yoksa bu olaylar sürekli ve sürekli deavm edicekti

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

3 Yanıtlar

 1. bo 4 de ise awdtık büsüwü pawawew ewwen owuşmu duwmda hata iwk zm mp intowsun izwediyseni iki wichtofen konuştunu göwe biwiwisiniz owdaki konuşmada zaman awgowtimasını değiştinde konuşuyowawdı bu oway sonucda zm tekwaw owtaya çıkıyodu we wichtofen we ekibi kaçmaya çawışıyowawdı bi dizi owaywaw sonucDevamını oku

  bo 4 de ise awdtık büsüwü pawawew ewwen owuşmu duwmda hata iwk zm mp intowsun izwediyseni iki wichtofen konuştunu göwe biwiwisiniz owdaki konuşmada zaman awgowtimasını değiştinde konuşuyowawdı bu oway sonucda zm tekwaw owtaya çıkıyodu we wichtofen we ekibi kaçmaya çawışıyowawdı bi dizi owaywaw sonuca boss sawaşında wichtofen bo 3 te geömişe yowanan wichtofen getiwmek için kendin feda ediyowdu we en son öwüyodu boss sawaşı bitikten zonwa ada da kawan wuhwaw sewbest kawdığı içini hepsi gidiyodu bu oway sonuda öncede öwdüwdükwewi yaşwı keniwewini kanwawını yewe atıp kıwyowaw we bu sıwada dikkat edewseni awtık yetki nikowaya geçiyow daha üstün owmaya başwıyo bu sıwada diğew tawafta pwimiwsew pentegonda zm we awbede yaşayıp biyewe ışınwanıyowaw zindan gibi we bekwemey başwıyowaw we en sonuda uwtimiwsew gewiyo we biwwik owuyowaw sonwaki gewewn dwc daha çok büyük biw sawaşı anwatmak içini waw awsıwnda sahdow me iwe zm yöneticisi awasında owan biw sawaş we o zm yöneticisi ise samata owuyow tabi bu sıwada bizim ekip samtaya gücü yükwemeye çawışıwken shadowman fawkedip onwawa sawdıwıyow en sonuda başawı owan ekip biwaz wahatwıyow bundan sonwa gewien dwc ise misty we ekibini işi aswında owda yaşanwawı pek önemwi owduğunu sanmıyowum en son ise eğwene ekip son eğwencesiydi buwda asıw oway nikoway wa awakwı bunu pwimisi wichtofen da biwiyodu hani bo 2 de demiştik ya wichtofen misty wewwe konuşuyo diye yine aynısınyı yapıyo we en son onwawdan özüw diweyip nikoway tawafında key kıwwımasıywa öwdüwüyow bu da döne owayını aswı ise şu nikoway onwawın içkisin içne iwaç atıyow we owanwaw owuyow enson kendini öwdüwtüyow çünkü awtık pawawew ewwenwewi son buwması gewek yoksa bu owaywaw süwekwi we süwekwi deawm edicekti

  ^(ben bot | [github](https://www.github.com/kaansenol5/OwoYapar2023))

  ^(owofier geri dönecek demiştim…)

  Daha az gör